Utworzenie Europejskiej Rady Bioetycznej Zakonu

 

W oparciu ouchwały i wytyczne ostatniej Kapituły Generalnej, w łonie Komisji Europyzostała utworzona Grupa Robocza ds. Bioetyki. Komisja powołała naprzewodniczącego dr Salvino Leone natomiast członkami grupy zostali dr MariaTeresa Iannone, dr Corinna Porteri, s. Margarita Bofarull, s. Maria CarmenMassé, dr José Maria Galan, dr Jurgen Wallner, pan Bruno Saintot, br ŁukaszDmowski. Są to osoby, które od długiego czasu zajmują się bioetyką w Zakonie, aniektóre z nich byli, bądź są członkami Generalnej Komisji Bioetycznej.

Nowa Grupa,która rozpoczęła działalność 29 listopada, określiła swoje kierunki działań,które będą polegały głównie na uwrażliwianiu Zakonu w Europie naproblemy bioetyczne; formowaniu szukając do tego najlepszych metod,dyskutowaniu w strukturach Zakonu w Europie na najważniejsze inajpilniejsze tematy związane z bioetyką. Wśród tych tematów wyróżniają sięproblemy związane z końcem życia, etyką zarządzania, ochroną osób bezbronnychczy ochroną środowiska ze szczególnym odniesieniem do Laudato si oraz niektóre problemybioetyki klinicznej.

Priorytetowymzadaniem grupy roboczej będzie dążenie, w ramach Zakonu w Europie, do dzieleniasię wizją, celami i podejmowanymi wyborami, unikając fragmentaryzacji wartości,ale starając się o zachowanie różnic kulturowych i podmiotowości sumienia.

Grupa roboczawyznaczyła już sobie niektóre szczegółowe cele np. przygotowanie europejskiej,bioetycznej mapy Zakonu, analizę problemów związanych z końcem życia(porównanie prawa obowiązującego w tym zakresie w różnych krajach UE z KartąTożsamości Zakonu itp.) oraz projekt mający na celu określenie strategii itechnik zgodnych z etyką zarządzania.

Grupazamierza utrzymywać ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń także zanalogicznymi grupami innych komisji regionalnych Zakonu. Ponadto, pomimo brakuautonomicznej osobowości prawnej (działając w ramach struktur ZakonuSzpitalnego), byłoby dobrze, gdyby owoce pracy wewnątrz grupy mogły zwrócićuwagę organizmów europejskich, z którymi w przyszłości można by nawiązać owocnydialog w imieniu Zakonu. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli