Prowincja Francuska

Zamknięcie Generalnej Wizytacji Kanonicznej

   

W dniach 3 i 4 grudnia, wobecności Przełożonego Generalnego br. Jesúsa Etayo, miało miejsce zamknięcieGeneralnej Wizytacji Kanonicznej Prowincji Francuskiej p.w. św. Jana Chrzciciela.Prowincja Francuska obejmuje także Madagaskar. Generalna Wizytacja Kanonicznarozpoczęła się 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych i zostałaprzeprowadzona przez br. Joaquima Erra Mas, Radnego Generalnego.


W dniu 3 grudniaodbyło się kilka różnych spotkań z Przewodniczącym Fundacji Św. Jana Bożego z Francji, panem Philippe Girardem oraz zjej Dyrektorem Generalnym dr. Patrickiem Colombelem, a także z osobamiodpowiedzialnymi za różne działy w Kurii Prowincjalnej. Po południu, odbyło sięspotkanie z braćmi z Prowincji (przybyłymi także z Madagaskaru), na którym br.Joaquim przedstawił swój końcowy raport z wizytacji kanonicznej, dot.najbardziej typowych aspektów życia braci, przekazując swoje opinie irekomendacje na przyszłość. Po dialogu z Wizytatorem, Przełożony Generalnywygłosił przemówienie zamykające, zachęcając braci do przeżywania z pasją iradością konsekracji zakonnej.


Natomiast 4 grudnia, oprócz braci z Prowincji, była obecna duża liczba współpracowników,osób odpowiedzialnych z fundacji, dzieł, Kurii Prowincjalnej i innychstowarzyszeń prowadzonych i powiązanych z Prowincją. Była także obecnaPrzełożona Prowincjalna Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Pana Jezusa, s.Rosalía Gońi, której towarzyszyły inne siostry, a także niektóre osobykonsekrowane zaprzyjaźnione z Prowincją Francuską.


Br. Joaquím Erra przedstawiłswój raport końcowy dotyczący misji Zakonu we Francji i na Madagaskarze. Podialogu z Wizytatorem został przedstawiony plan strategiczny Fundacji Św. Jana Bożego oraz raport znależącej do niej Komisji Bioetycznej. Sesja zakończyła się przemówieniemzamykającym Przełożonego Generalnego, który dziękował za misję realizowanąprzez Prowincję za pośrednictwem Fundacji, zachęcając wszystkich do dalszegopraktykowania szpitalnictwa, w oparciu o Dokumentkońcowy ostatniej Kapituły Generalnej i Przesłanie,które Papież Franciszek przekazał Zakonowi za pośrednictwem ojców kapitulnych.


Uroczyste zamknięcie GeneralnejWizytacji Kanonicznej zakończyła Eucharystia, której przewodniczył arcybiskupParyża, abp Michel Aupetit. W swojej homilii podkreślił i podziękował on zamisję, jaką Zakon realizuje we Francji, na Madagaskarze i na całym świecie. 

Copyright © 2020 Fatebenefratelli