Boże Narodzenie 2019

List okólny Przeora Generalnego

   

"Położyła Go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca wgospodzie". (Łk 2,7)

 

Do Wszystkich Członków Rodziny Św. Jana Bożego

 

Moi drodzyBracia, Współpracownicy, Wolontariusze i Przyjaciele!

 

Z okazjizbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby Dzieciątko Jezusnarodziło się w waszych sercach oraz wypełniło pokojem i radością życie każdegoz was, waszych bliskich, a także wszystkich ludzi cierpiących z powodu chorób,przemocy i marginalizacji.

 

W czasie Świąt Bożego Narodzenia czcimytajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Bóg nie pozostawia nas samych, lecz staje sięciałem z ludzkiego ciała. Cechą, która najlepiej definiuje Boga, jest to, “żejest pełen miłosierdzia” wobec swojego ludu (Por. Łk 1,78). Kulminacja jegomiłosiernej miłości do wszystkich, przejawia się w decyzji wcielenia, geściesolidarności z ludźmi.

 

Czyni to wnajbardziej zaskakujący sposób, ponieważ przychodzi na świat ubogi, wskrajnych warunkach, aby głosić godność wszystkich ludzi, niezależnie odich stanu, statusu i możliwości. Tak narodził się Jezus, tak właśnie wcieliłsię Pan położony w żłobie, gdyż nie było miejsca w gospodzie. W takisposób staje się człowiekiem nasz Bóg. Wszystko zaczęło się od Dzieciątka,które narodziło się w Betlejem, od Syna Bożego. Tam rozbrzmiewa wielka radośćMaryi i Józefa, aniołów, pasterzy i mędrców, którzy widzieli gwiazdę i podążaliza nią, by znaleźć Dziecię narodzone w stajence.

 

Położyła Gow żłobie! Nie było miejsca w gospodzie. Pan nadal jest szczególnie solidarny zewszystkimi matkami i ich dziećmi, które w naszych czasach ciągle rodzą się wtrudnych warunkach, a także ze wszystkimi matkami, które rodzą dzieci pomimo ogromnychprzeciwieństw, bez pomocy i wsparcia, a zwłaszcza z tymi, które cierpią, gdyżnie mają możliwości zapewnienia im odpowiedniego wychowania z powodu braku środkówlub chorób będących konsekwencją porodu.

 

W tym rokupragnę krótko odnieść się do tych matek i dzieci, dla których Pan narodził sięw te Święta Bożego Narodzenia, do których jesteśmy posłani, aby ich wspierać ipomagać im poprzez nasz charyzmat i naszą misję szpitalnictwa, tak jak już toczynimy w wielu miejscach, gdzie Zakon jest obecny.

 

Nieco ponadmiesiąc temu miałem okazję odwiedzić dzieła Zakonu w Malawi (zarówno teniedawno utworzone w stolicy Lilongwe, jak i w Mzuzu), aby uczcić 25-lecieprzybycia braci i współpracowników z Irlandii do tego  pięknego kraju.  Realizowana tam misja jest bardzo piękna i

rozległa:pomoc w zakresie zdrowia psychicznego, programy dla „dzieci ulicy”, kobiet wtrudnej sytuacji, osób starszych. Ponadto prowadzone są szkolenia z różnychspecjalizacji w zakresie ochrony zdrowia itp. Byłem jednak pod szczególnymwrażeniem relacji o programie zdrowia psychicznego na oddziale położnictwa,mającym na celu opiekę nad matkami z zaburzeniami psychicznym, przed i poporodzie, czyli w chwili wydania na świat nowego życia, co czasami wiąże się z ogromnymcierpieniem dla niektórych matek i czego późniejsze konsekwencje ponoszą nowo narodzonedzieci.

 

Jest wielematek borykających się z różnymi stanami depresyjnymi, lękowymi, a nawetpsychozami, których przyczyną są głównie ubóstwo, przemoc oraz niewystarczającapomoc rodzinna i społeczna. Jest to poważny problem, ale można go leczyć ipokonać dzięki odpowiednim działaniom. Nasze dzieła w Malawi prowadzą w tymzakresie specjalny program i dzięki Bogu, z Jego pomocą, dzięki profilaktyce opartejna szkoleniach oraz innym narzędziom, a także odpowiedniej terapii, są w staniepomóc wielu matkom, które mają poważne trudności z kontynuacją ciąży iwychowaniem swoich dzieci z powodów, o których wcześniej wspomniałem. Tymmatkom w Malawi i wszystkim matkom na świecie, które znajdują się w takiejsytuacji, oddajemy cześć i uznanie. Dla nich rodzi się Dzieciątko Boże, abynapełnić ich radością, by mogły cieszyć się swoim macierzyństwem i dziećmi, takjak Józef i Maryja pomimo ubóstwa, gdy ich maleństwo leżało w żłobie.

 

Dziękujemywszystkim członkom naszej Rodziny w Malawi i w każdym miejscu na świecie, gdzierealizujemy naszą misję, opiekując się matkami w trudnych sytuacjach w okresieciąży i macierzyństwa, a także nowo narodzonymi dziećmi, towarzysząc im izapewniając niezbędne wsparcie!

 

To jestBoże Narodzenie! W zimną grudniową noc narodził się Zbawiciel. Przyjmijmy Go zradością! Bowiem ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkimludziom (Tt 2,11). Przeżyjmy czas Bożego Narodzenia z nadzieją, że światłoDzieciątka Bożego oświeci całą ciemność, którą spotykamy w naszym świecie. Przyłączmysię do Nowonarodzonego, zobowiązując się do poszanowania godności wszystkichludzi, zwłaszcza tych najsłabszych, praktykując szpitalnictwo w stylu św. JanaBożego. W ten sposób, jak powiedział papież Franciszek uczestnikom Kapituły naAudiencji 1 lutego br., staniemy się ikonami miłosierdzia Bożego.

 

Życzęwszystkim, braciom, współpracownikom, wolontariuszom, darczyńcom i przyjaciołomZakonu, chorym i podopiecznym w naszych Dziełach oraz wszystkim waszym bliskim,radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020. Wszystkimbraciom i współpracownikom, którzy w tych dniach, zwłaszcza w Boże Narodzenie,będą otaczać opieką chorych i podopiecznych w naszych dziełach, pragnę wyrazićnajszczersze słowa uznania i podziękowania w imieniu całego Zakonu.

 

W imieniumoim i całej Rodziny Szpitalnej św. Jana Bożego z Kurii Generalnej, braci iwspółpracowników, życzę wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt BożegoNarodzenia pełnych pokoju i nadziei!

 

 

Br. Jesús Etayo

PrzełożonyGeneralny

 

 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli