Święty Benedykt Menni

Szpitalnictwo wedle serca Bożego

   

Dzień 24 kwietnia, dla nasbonifratrów i dla całej wielkiej Rodziny Świętego Jana Bożego, jest nie tylkoświętem liturgicznym. Dzisiaj Kościół przypomina światu świętego, któregodobrze znamy, ponieważ jest „jednym z naszych”, jednym ze współbraci, którzyuczynili swoje życie darem dla ubogich, chorych i odrzuconych. Brat BenedyktMenni, który całego siebie poświęcił służbie Królestwu Bożemu, doszedł do pełniświętości, stając się jednym z "najpopularniejszych” świętych miłosierdziaubiegłego wieku. Sława jego świętości i pamięć o przykładzie miłosierdzia, zapewniłyjego rzeźbie miejsce na jednym z pinakli katedry w Mediolanie.

Angelo Ercole, późniejszyświęty Benedykt, urodził się w Mediolanie 11 marca 1841 r. Do ZakonuSzpitalnego wstąpił w 1860 r. i po solidnej ludzkiej i duchowej formacji, jeszczejako młody bart, został przez przełożonych posłany do Hiszpanii, aby odnowićtam Zakon. Podczas swojej misji w Hiszpanii nie tylko wypełnił polecenie restauracjiZakonu, ale Duch Święty zainspirował go do założenia żeńskiego instytutuzakonnego - Sióstr Szpitalnych Najświętszego Serca Jezusa, aby poświęcały sięopiece nad chorymi kobietami. W 1911 r. Stolica Apostolska mianowała BenedyktaMenni Przeorem Generalnym Zakonu. Zmarł w Dinan we Francji w dniu 14 kwietnia1914 r.

Dzieło św. Benedykta Mennitrwa do dziś, wciąż jest silna i żywa jego profetyczna i charyzmatycznaobecność w dwóch rodzinach zakonnych, dla jednej był jej PrzełożonymGeneralnym, dla drugiej założycielem.

Święci nigdy nie wychodzą zmody. Ich życie, wybory, ich myśli są zawsze aktualne, ponieważ są życiem imyślą Ducha Świętego, są darem Bożym dla mężczyzn i kobiet na całym świecie.

Mimo nieporozumień,wysiłków, cierpień i trudności jakich doświadczył w swoim życiu, Benedykt Menninigdy się nie poddawał; jego zdeterminowany charakter, silna, niewzruszonawiara zaprowadziły go, w posłuszeństwie Duchowi Świętemu do powołania do życianowych sposobów realizowania szpitalnictwa, do wdrożenia nowoczesnych metodleczenia, do opracowania nowych projektów i form opiekuńczych. Pewne intuicjemogą płynąć tylko z serca zakochanego w Bogu i miłującego bliźniego.

Święty Benedykt Menniprzypomina nam, że wszystko zaczyna się od Centrum - od Serca Jezusa. Z tegowłaśnie powodu zgromadzenie, które założył, nosi nazwę Siostry Szpitalne Najświętszego Serca Jezusa. Siostrom zalecał odmawianiekrótkiego aktu strzelistego: "O Panie, nie pokładam ufności w sobie,ale powierzam się jedynie Twojemu sercu i jemu się oddaję". Jegoduchowość nie była zwykłą pobożnością wyrażającą się nabożeństwem doNajświętszego Serca, była to duchowość, która inspirowała do tworzenia nowychdzieł, w których chorzy i bezbronni mogliby doświadczyć "prawdziwejmiłości", tej Bożej, a nie tylko ludzkiej opieki. Opinia o jego świętościjest wciąż żywa wśród nas, przekazuje nam do dzisiaj tę woń i ten entuzjazm dokontynuowania z pasją i zaangażowaniem realizacji prawdziwego charyzmatu szpitalnictwaoraz przekazywania dalej tego daru, który jest zawsze kreatywny, proaktywny iprzynoszący nowe życie w Duchu Świętym dla dobra chorych, ubogich i odrzuconych,także w naszych czasach.

Brat Benedykt Menni zostałbeatyfikowany 23 czerwca 1985 r. przez św. Jana Pawła II, a następnie kanonizowanyprzez samego Papieża 21 listopada 1999 roku.

Z Postulatury Generalnej 

Copyright © 2023 Fatebenefratelli