Wsparcie dla Togo

Projekt współpracy na rzecz rozwoju

 


Region Friuli-Wenecja Julijska sfinansował mikro-projekt na rzecz rozwoju iwspółpracy, który będzie realizowany w roku 2021. Wkład finansowy wynosi 30.000EUR. Wniosek przedstawił pan Carlo Galasso, dyrektor europejskiego biura ZakonuSzpitalnego, pochodzący z Regionu Friuli.


W ramach projektu „Wsparcie dla Togo”, personel medyczny domu opieki Villa San Giusto w Gorycji będzieprzekazywać własne doświadczenia z walki z koronawirusem oraz dzielić się swojąwiedzą na temat przeciwdziałania zarażeniom. Odbiorcą będzie centrum zdrowiapsychicznego „Saint Jean de Dieu” wTogo. Villa San Giusto w Gorycji toplacówka na najwyższym poziomie, z ponad 200 łóżkami, która należy do ProwincjiLombardzko-Weneckiej Zakonu Szpitalnego, natomiast centrum zdrowia psychicznego„Saint Jean de Dieu” zlokalizowane napółnoc od stolicy kraju Lomé, jest obecnie jedną z niewielu struktur w Togo,zajmującą się osobami niesamodzielnymi, cierpiącymi na demencję lub zzaburzeniami psychicznymi.


Chociaż Afryka pozostaje kontynentem najmniej dotkniętym pandemią, wśródmiejscowej ludności istnieje powszechna obawa przed korzystaniem ze szpitali istruktur opieki zdrowia, z obawy przed zarażeniem, co w konsekwencji prowadzido zaniedbywania zdrowia fizycznego i psychicznego.


Główne działania projektu obejmują program szkoleniowy online oraz zdalnewsparcie w zakresie niezbędnych środków ochrony personelu i pacjentów przedzakażeniem, stosowanie środków ochrony osobistej, działań związanych zdezynfekcją i sanacją pomieszczeń, zarządzaniem przypadkami bezobjawowymi ipotencjalnymi ogniskami epidemii. Towarzyszyć będzie temu zakup i wysyłkamateriałów ochronnych (maski, rękawiczki, płyny do mycia rąk, żeledezynfekujące i leki).


Ścieżka poprawy kwalifikacji (z ang. capacity building), która mazostać przeprowadzona w ramach projektu, będzie przynosić efekty nawet pozakończeniu pandemii Covid-19, ponieważ dzięki nabytym przez personelafrykański umiejętnościom, które będą następnie szeroko rozpowszechniane wśródmiejscowej ludności, podniesie się świadomość na temat najskuteczniejszychśrodków organizacyjnych i procedur postępowania, jakie należy podejmować wobliczu nowego ryzyka epidemii lub chorób zakaźnych, co w konsekwencjidoprowadzi do zmniejszenia liczby zakażeń i zgonów, zwłaszcza wśród grupnajbardziej narażonych.


      
Przy wsparciu autonomicznego Regionu Friuli-WenecjaJulijska – ustawa regionalna19/2000. 

 

Copyright © 2021 Fatebenefratelli