Bioetyka

1. NAZWA I CEL KOMISJI

1.1 Wprowadzenie

Etyka oraz jej poszczególne działy nabierają coraz większej wagi w dzisiejszym świecie. Nieustannie dąży się do tego, by etyka była obecna w każdej dziedzinie życia, zarówno w opiece zdrowotnej i społecznej, jak również w gospodarce, polityce, ekologii, badaniach naukowych i szkolnictwie. Domagają się tego władze rządowe, organizacje międzynarodowe, instytucje zawodowe, wyższe uczelnie i związki religijne, a w sposób szczególny Kościół Katolicki. Czytać...

Wszystko to jest wynikiem ogromnych postępów, jakie dokonały się w życiu społecznym, technice, nauce i polityce, oraz dzięki nowym możliwościom rozwoju, przed którymi stoi dzisiaj świat. Postępy te są niezwykle ważne, ponieważ przynoszą dobrodziejstwa życiu ludzkiemu, ale jednocześnie stawiają jednostki oraz całe społeczeństwa przed równie ogromnymi dylematami o charakterze moralnym, gdyż często godzą w godność człowieka, szkodzą humanizacji życia i stosunków międzyludzkich, a także potęgują nierówności i wyrządzają szkody w systemie ekologicznym.

1.2 Bioetyka w Zakonie

Szczególnej wagi w dzisiejszych czasach nabiera bioetyka, której głównym obszarem zainteresowań jest etyka życia, która powinna być rozwijana w kontekście interdyscyplinarnym.
Zakon Szpitalny św. Jana Bożego jest szczególnie zaangażowany w refleksję bioetyczną, by móc odpowiednio rozwiązywać dylematy etyczne, jakie pojawiają się w jego dziełach apostolskich, zarówno w obszarze opieki społecznej i zdrowotnej, jak również w obszarze zarządzania, badań społecznych i biomedycznych. Od wielu lat w Zakonie powstają komitety bioetyczne, z których wiele może już poszczycić się znacznym dorobkiem. W 2000 r. Zakon opublikował dokument pt. Karta Tożsamości, w którym zawarte są zasady oraz podstawowe kierunki działania naszego Instytutu w zakresie bioetyki.

1.3 Generalna Komisja ds. Bioetyki (GKB)

Na LXVI Kapitule Generalnej, która odbyła się w październiku 2006 r., w Rzymie, Zakon Szpitalny uznał za konieczne dalsze zachęcanie, z większym jeszcze zaangażowaniem, do skupiania uwagi na bioetyce we wszystkich swoich dziełach, świadomy jej znaczenia oraz konieczności formacji współbraci i współpracowników w tym zakresie, by móc właściwie rozwiązywać problemy etyczne, które pojawiają się coraz częściej i są coraz bardziej złożone. Właśnie dlatego, Zakon podjął decyzję utworzenia Generalnej Komisji ds. Bioetyki (GKB), której celem jest rozwijanie wrażliwości etycznej naszych współbraci i współpracowników, przede wszystkim przy pomocy formacji, a także zachęcanie do tworzenia Komitetów bioetycznych oraz do aktywnego angażowania się w ogólną działalność doradczą i koordynacyjną w zakresie wszystkich spraw dotyczących bioetyki.

Konkretne zadanie nałożone przez Kapitułę, które stanowi misję i podstawowy cel GKB, jest następujące:
Utworzyć, na szczeblu Kurii Generalnej, organ koordynujący, doradczy lub obserwatorium, celem rozwiązywania problemów bioetycznych na poziomie całego Zakonu. Struktura ta będzie mogła służyć radą prowincjom oraz zbierać wszelkie informacje z całego Zakonu, dotyczące spraw związanych z etyką lub bioetyką a także dzielić się informacjami z możliwie największą liczbą osób, zwłaszcza z tymi, którzy nie mogą liczyć na pomoc takich komitetów, a mają do czynienia z tego rodzaju problemami”. (Deklaracje LXVI Kapituły Generalnej, Bioetyka, 2)

Ostatnia Kapituła Generalna, która odbyła się w Fatimie w 2012 r., potwierdziła tę decyzję i postanowiła:
Wspierać i rozwijać generalne i prowincjalne komisje etyki i bioetyki w celu zapewnienia odpowiedniej formacji i zagwarantowania podejmowania właściwych decyzji w tym zakresie w całym Zakonie (Deklaracje LXVII Kapituły Generalnej, Kierunki działań i priorytety LXVII Kapituły Generalnej, Misja, III)
 
Nauka Kościoła Katolickiego, zasady i podstawowe kierunki zawarte w Karcie Tożsamości Zakonu, konkretne sytuacje, w których żyją osoby oraz interdyscyplinarny dialog w zakresie etyki (teologia moralna, nauki medyczne i społeczne, prawo, podopieczni, itp.) winny stanowić podstawowe ramy dla rozwoju i działalności GKB oraz ogólnie dla bioetyki w życiu Zakonu.

2. GŁÓWNY CEL

Do obowiązków GKB należy głównie udzielanie porad i pomocy w sprawach dotyczących bioetyki, wspieranie komitetów bioetycznych i koordynowanie ich działalności, rozwijanie formacji i wrażliwości etycznej w naszych dziełach oraz proponowanie sposobów działania, zwłaszcza w sytuacjach bardziej konfliktowych, jakie mogą zaistnieć w Zakonie.

3. CELE SZCZEGÓŁOWE

- Wspieranie tworzenia komitetów bioetycznych w Zakonie, na poziomie prowincji lub w dziełach apostolskich.
- Wspieranie formacji współbraci i współpracowników w całym Zakonie w zakresie etyki i bioetyki.
- Zachęcanie do refleksji i studiowania problemów etycznych w zakresie opieki zdrowotnej, zarządzania i badań naukowych, z myślą o rozwijaniu i uzupełnianiu Karty Tożsamości, co mogłoby być przydatne całemu Zakonowi.
- Poznawanie działalności istniejących w Zakonie komitetów bioetycznych, prowadzonych przez nie badań, regulaminów oraz podstawowych kierunków działań, celem prawidłowego koordynowania ich pracy i rozwijania wymiany informacji pomiędzy prowincjami i dziełami Zakonu.
- Doradzanie i przekazywanie Zarządowi Generalnemu Zakonu informacji dotyczących bioetyki.
- Udzielanie prowincjom i dziełom porad w zakresie bioetyki, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych oraz udzielanie pomocy w rozwiązywaniu dylematów etycznych.
- Ułatwianie prowincjom kontaktowania się z GKB za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji oraz Radnych Generalnych odpowiedzialnych za poszczególne Regiony Zakonu. W tym także celu, każdemu z członków GKB zostanie powierzony pod opiekę jeden lub więcej regionów Zakonu. Zadaniem Przewodniczącego będzie nadzorowanie i koordynowanie działalności członków Komisji.
 - Nawiązywanie kontaktów z fundacjami, instytutami, placówkami i ośrodkami badań biomedycznych Zakonu, a przede wszystkim z jego komitetami etycznymi, celem poznania, koordynowania i oceny wprowadzanych rozwiązań etycznych.
 - Uczestnictwo w kongresach i spotkaniach dot. bioetyki, organizowanych przez Zakon i przedstawianie na nich własnego punktu widzenia i oceny w zakresie różnych tematów, które są poruszane.
 - Umożliwianie w Zakonie wymiany informacji na temat spraw bioetycznych.
 - Poprzez Biuro w Brukseli, utrzymywanie i zacieśnianie relacji z Unią Europejską oraz ocena możliwości współpracy z innymi organizmami międzynarodowymi.

4. SPOSÓB PRACY

Metoda pracy opierać się będzie na debatach i dialogu międzydyscyplinarnym, starając się osiągnąć, o ile to możliwe, konsensus w uchwałach, pozostając zawsze w zgodzie z zasadami i podstawowymi wartościami Zakonu. Jeśli nie uzyska się konsensusu, zostanie wzięta pod uwagę opinia większości, natomiast opinia mniejszości zostanie dołączona.

GKB będzie posiadać Stały Sekretariat w Kurii Generalnej, będzie on:

- kierowany przez Przewodniczącego i koordynowany przez Sekretarza Komisji,
- przyjmować i archiwizować wszystkie dokumenty nadsyłane przez prowincje,
- będzie pomagać Przewodniczącemu w sporządzaniu planu dnia spotkań i przesyłać informację o zwoływanym spotkaniu, z wyprzedzeniem przynajmniej 70-cio dniowym,
- będzie pomagać Sekretarzowi w sporządzaniu protokołów ze spotkań i dokumentacji zwrotnej dotyczącej spraw zgłaszanych Komisji,
- będzie ułatwiać kontakty pomiędzy członkami, przede wszystkim wspierając ich w roli bycia punktem odniesienia dla Regionów Zakonu.

Możliwe jest zwołanie zebrania nadzwyczajnego, jeśli uzna się to za konieczne, biorąc pod uwagę możliwość zaistnienia potrzeby konsultacji odnośnie pilnych kwestii czy dylematów, które mogą się pojawić. Wówczas, zamiast całej Komisji, Przewodniczący może zwołać spotkanie niektórych członków GKB, zwykle wybierając osoby mieszkające najbliżej Rzymu.

W powyższym przypadku, a także w innych sprawach dotyczących pracy Komisji, Stały Sekretariat będzie kontaktować się z jej członkami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), celem zebrania oceny i opinii wszystkich członków.

Komisja, za pośrednictwem Sekretariatu, będzie udzielać informacji na temat organizowanych przez Zakon kongresów i spotkań dotyczących bioetyki, a także innych spotkań, które odbywają się poza naszym Instytutem. Dołoży starań, aby jeden lub dwóch członków GKB brało w nich udział.
Zostanie stworzone archiwum informatyczne zawierające dane dotyczące etyki i bioetyki Zakonu, którego celem będzie ułatwienie poznania sytuacji w Zakonie w tej dziedzinie i dzielenie się rozwiązaniami, protokołami, dokumentami, decyzjami w konkretnych przypadkach itp. Zadaniem Komisji jest kontynuowanie prac nad stworzeniem Glosariusza w celu ułatwienia zrozumienia tematów dot. bioetyki.

5. SKŁAD

Członkowie GKB są mianowani przez Przełożonego Generalnego, który wyznacza także Przewodniczącego.
Członkowie muszą mieć doświadczenie w zakresie bioetyki i znać Zakon Szpitalny.
Mandat GKB trwa przez okres jednego sześciolecia. Na sześciolecie 2012 - 2018 członkami GKB są:

Br. José Maria BERMEJO (Przewodniczący)
Br. Benigno RAMOS
Siostra Margarita BOFARULL
Dr Maria Teresa IANNONE
Dr Salvino LEONE
Dr Silvia OGER
Dr Corinna PORTERI
Dr Jürgen WALLNER
Br. Patrick NJUNGFIYINI
Br. Vincent KOCHAMKUNNELL
Br. André SENE (Sekretarz)

W przypadku omawiania specyficznych tematów, na spotkania GKB będą zapraszane także inne osoby, posiadające specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.

6. ORGANIZACJA SPOTKAŃ

Zadaniem Sekretarza Generalnego jest koordynowanie działalności Komisji Generalnej ds. Bioetyki w celu zapewnienia: auli na spotkania, struktur na różnego rodzaju wydarzenia, tłumaczy i wszystkich innych spraw organizacyjnych związanych z działalnością Komisji.

7. ZWOŁYWANIE I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ

Przewodniczący Komisji ma za zadanie zwoływać spotkania i przygotowywać porządek dnia.
Spotkania zwyczajne GKB będą odbywać się dwa razy w roku, zwykle w siedzibie Kurii Generalnej w Rzymie.
O dacie spotkania należy poinformować przynajmniej z 70-cio dniowym wyprzedzeniem.

8. PROTOKOŁY

Za sporządzanie protokołów z każdego spotkania i przesłanie ich, przed kolejnym spotkaniem, do członków Komisji, odpowiedzialny jest Sekretarz. Za archiwizację protokołów odpowiedzialny jest Sekretariat Stały.

9. ORGANIZOWANIE KONGRESÓW

GKB zobowiązuje się do zorganizowania jednego kongresu w ostatnim kwartale 2017 r.

10.  OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW

GKB opracuje dokumenty w oparciu o potrzeby, jakie się pojawią. Na początku planuje zająć się kwestiami etycznymi w psychiatrii oraz pogłębić refleksję na temat wartości Zakonu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na etykę zarządzania.

11.  INFORMACJE / PRZEKAZ INFORMACJI

Na stronie internetowej Zakonu znajduje się zakładka poświecona GKB, gdzie dostępne są wszystkie informacje dotyczące pracy Komisji.

Niniejszy Regulamin zostanie przyjęty przez GKB po zatwierdzeniu przez Radę Generalną Zakonu. 
 Światowy kongres Bioetyczny Video
Spaziatore
Spaziatore  -     
Video
Spaziatore
https://tinyurl.com/ycb3x45o

Spaziatore
  Visita il sito
Spaziatore

 Światowy kongres Bioetyczny
Spaziatore
Scarica file   Światowy kongres Bioetyczny
Spaziatore
Spaziatore
 Publikacje CECAS
Spaziatore
Publikacje CECAS
Spaziatore
http://www.fundacionsjd.org/es/publicaciones/

Spaziatore
  Visita il sito
Spaziatore

Apri Etyka Św. Jana Bożego
Spaziatore
Apri Sprzeciw Sumienia
Spaziatore
Apri Komisja Generalna Bioetyki
Spaziatore
Apri Protokół “Szpitalnictwo oparte na odpowiedzialności”
Spaziatore
Apri Tworzenie Komitetów Bietycznych w Prowincji
Spaziatore
Apri Dokumenty i Refleksje Dotyczące Bioetyki w Zakonie
Spaziatore
Apri Program Fomacji w Zakresie Bioetyki
Spaziatore
Apri Bioetyczna Mapa Zakonu
Spaziatore
Apri Regulaminy Komitetów Etycznych w Zakonie
Spaziatore
Apri Protokoły Komitetów Etycznych z Zakonu
Spaziatore
 

Torna alla pagina precedenteTorna alla home page